Publikationer

RAPPORTER FRÅN VETENSKAPLIGA MÖTEN

Föreningen deltar i möten som berör PH. För att komma till respektive rapport, klicka på namnet/rapporten.

First Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Oslo

Second Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Amsterdam

Third Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Lund

Fourth Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Köpenhamn

Fifth Scientific Seminar on PH - Connecting Expertise in a Rare Disease - Advancing PAH Care - Leuven

Ninth John Vane Memorial Symposium - London

AVHANDLINGAR

Av föreningens medlemmar försvarade avhandlingar kring pulmonell hypertension.

Assessment of the right heart in pulmonary hypertension. Anna Werther Evaldsson, Avdelningen för Kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, 2020.

Plasma biomarkers in pulmonary arterial hypertension diagnosis, treatment resonse and risk stratification. Habib Bouzina, Avdelningen för kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, 2020.


Pulmonary hypertension related to left heart failure and hypoxia. Mechanisms, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation. Jakob Lundgren, Avdelningen för kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, 2018.

Modulators of hypoxic pulmonary vasoconstriction and pulmonary hypertension. Implications for new treatment strategies. David Kylhammar, Avdelningen för kardiologi, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet. 2016.

Vardenafil and methylarginines in pulmonary hypertension. Anna Sandqvist, Klinisk farmakologi, Medicinska Fakulteten, Umeå Universitet. 2016. 

The usefulness of continuous hemodynamic monitoring to guide therapy in patients with cardio pulmonary disease. Barbro Kjellström, Karolinska Institutet. 2007.

VETENSKAPLIGA ARBETEN

Föreningen stödjer oberoende forskare i deras arbete. Nedan finner ni relevanta arbeten av föreningens medlemmar.


PULMONELL ARTERIELL HYPERTENSION (PH GRUPP 1)

Utvärdering av ESCs/ERJs riskstratiferingsmodeller för PAH - Ahmed et al. ERJ Open. - 2023 Modulering av andningsfrekvens förbättrar symptom vid pulmonell hypertension - Kjellström et al. - SAGE Open Med - 2021
Vägen från symptom till diagnos, patienters och anhörigas upplevelser - Ivarsson et al. - J Prim Care Community Health - 2021
Specialiserade PAH- och CTEPH-mottagningar i de nordiska länderna - Kjellström et al. - Pulm Circ - 2020

Karaktäristika för PAH-patienter som inte svarar på behandling med PDE5-inhiberare - Hjalmarsson et al. - Pulm Circ - 2020

Jämförelse av högerkammarparametrar från EKO och MR - Werther Evaldsson et al. BMC Cardiovasc Disord. - 2020
Följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med PAH och CTEPH - Kjellström et al. - ERJ Open Res - 2020
Nya insikter i hur svenska PH-sköterskor upplever sitt arbete - Ivarsson & Kjellström - I Healthcare (Vol. 8, No. 2, p. 180) - 2020
Utveckling och validering av frågeformulär för att värdera patienters uppfattning av PAH-mottagningar - Waldréus et al. - Heart Lung Circ. - 2019
Könsspecifika skillnander och överlevnad hos patienter med PAH - Kjellström et al. - ERJ Open Res - 2019
Fallrapport PAH vid sklerodermi, när patobiologi och diagnostiska kriterier skiljer sig åt - Andréasson et al. - Rheumatology - 2019
Anhöriga till patienter med PAH och CTEPH och deras upplevelser - Ivarsson et al. - ERJ Open Res. - 2019
HK strain ett bra mått för ekokardiografisk värdering av högerkammarfunktion - Werther Evaldsson et al. - Clin Physiol Funct Imaging - 2018
PAH - Värdera risk för att förbättra symptom - Kjellström et al. - Expert Rev Cardiovasc Ther - 2018

Riskstratifiering vid PAH - Rådegran - Läkartidningen - 2018
Betydelse av ålder och kön för riskstratifiering vid idiopatisk PAH - Hjalmarsson et al. - Eur Respir J. - 2018
Följsamhet av och tilltro till behandling hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Respir J. - 2018
Angiogena och inflammatoriska markörer för screening och uppföljning av PAH - Kylhammar et al. - Scand J Rheumatol - 2018
Coping, socialt stöd och information vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - SAGE Open Medicine - 2018
Plasma L-Arginin skiljer PAH från vänstersidig hjärtsvikt - Sandqvist et al. - Heart & Vessels - 2017
Förändringar i sFlt-1 i respons till PAH-behandling - Bouzina & Rådegran - Cardiovasc Pharm Open Access - 2017
Riskstratifiering och dess betydelse för prognos vid PAH - Kylhammar et al. - Eur Heart J - 2017
Information, socialt stöd och coping hos PAH- och CTEPH-patienter - Ivarsson et al. - Patient Educ Couns - 2017

Pulmonell arteriell hypertension - Jansson et al. - Läkartidningen 2016
PAH och CTEPH i Svenska PH registret 2000-2014 - Rådegran et al. - Scand Cardiovasc J - 2016
Erfarenheter av stöd hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Heart Lung Circ - 2016
Höger kammares tryckvågsreflektion relaterar till kliniska variabler - Kjellström et al - Scand Cardiovasc J - 2015
Uppfattning av given information och stöd vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med - 2014

Hemodynamik vid daglig aktivitet och fysisk ansträngning hos PAH-patienter - Kjellström et al. - J Card Fail - 2014
Prognos och respons vid initial singel och kombinationsbehandling - Kylhammar et al. - Scand Cardiovasc J - 2014
Informations-erfarenheter och -behov hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Nurs Res Pract - 2014
PAH associerad med systemisk skleros. Prognos och prediktion - Hesselstrand et al. - Scand J Rheumatol - 2011MR-fynd vid PAH associerad med bindvävssjukdom - Hesselstrand et al. - Scand J Rheumatol - 2011
Förändringar i högerkammar-tryck mellan hemodialys-tillfällen observerat med implanterbar monitorering - Kjellström et al. - Am J Cardiol - 2009
Kontinuerlig hemodynamisk monitorering vid PAH - Frantz, Kjellström et al. - J Heart Lung Transplant - 2008

Hemodynamisk monitorering vid PAH - Frantz, Kjellström et al. - Advances in Pulmonary Hypertension - 2008 (Review)
Analys av höger kammares tryckvåg och dess reflektion vid PAH - Karamanoglu, Kjellström et al. - Chest - 2007
Hemodynamiska observationer vid skifte Iloprost till Bosentan - Fruhwald, Kjellström et al. - J Heart Lung Transplant - 2005

Implanterbar hemodynamisk monitorering för hantering av PAH patienter - Beinborn, Kjellström et al. - EP Lab Digest - 2004
Hemodynamisk monitorering av PH patienter behandlade med Iloprost - Fruhwald, Kjellström et al. - Chest - 2003

PULMONELL HYPERTENSION PÅ BASEN AV VÄNSTERSIDIG HJÄRTSJUKDOM (PH GRUPP 2)

Förhöjda WIF-1-nivåer är associerade med sämre prognos vid pulmonell hypertension på basen av hjärtsvikt - Kania et al. ESC Heart Fail
Höga IL-6 och PTX3-nivåer är förenat med sämre prognos vid PH-LHD - Helleberg et al. Am Heart J Plus: Card Res & Pract - 2022

Förändringar i L-arginin och metylarginaser vid hjärtsvikt och efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 2018
Pulmonell hypertension vid vänstersidig hjärtsjukdom - Lundgren & Rådegran - Läkartidningen - 2017

Postoperativ pulmonell hypertension och dess betydelse för överlevnaden efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 201
7
Hemodynamik i vila och arbete före och efter hjärttransplantation - Lundgren & Rådegran - J Am Heart Assoc - 2015

Patofysiologi och behandling vid PH på basen av systolisk vänstersidig hjärtsvikt - Lundgren & Rådegran - Acta Physiol - 2014
Preoperativ pulmonell hypertension och dess betydelse för överlevnaden efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 2014
Hemodynamisk monitorering under samlag och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt och PH - Cremers, Kjellström et al. - Am J Med - 2002

PULMONELL HYPERTENSION PÅ BASEN AV LUNGSJUKDOM OCH/ELLER HYPOXI (PH GRUPP 3)

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom - Kylhammar & Rådegran - Läkartidningen - 2017
Behandlingsvägar vid hypoxisk pulmonell vasokonstriktion, vaskulär remodulering och PH - Kylhammar & Rådegran - Acta Physiol - 2016

KRONISK TROMBOEMBOLISK PULMONELL HYPERTENSION (PH GRUPP 4)

Livskvalitet och funktionsstatus efter PEA vid CTEPH - Kallonen et al. - Pulm Circ - 2023
Fem års riskvärdering och behandling vid CTEPH - Kjellström et al. - ESC Heart Fail - 2022

Följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med PAH och CTEPH - Kjellström et al. - ERJ Open Res - 2020
Följsamhet av och tilltro till behandling hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Respir J. - 2018
Coping, socialt stöd och information vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - SAGE Open Medicine - 2018
PAH och CTEPH i Svenska PH registret 2000-2014 - Rådegran et al. - Scand Cardiovasc J - 2016
Erfarenheter av stöd hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Heart Lung Circ - 2016
Uppfattning av given information och stöd vid PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Clin Med Insights Circ Respir Pulm Med - 2014
Informations-erfarenheter och -behov hos patienter med PAH och CTEPH - Ivarsson et al. - Nurs Res Pract - 2014

GRUPPÖVERSKRIDANDE ARBETEN KRING PULMONELL HYPERTENSION

Andfåddhet potentiellt allvarligt - Kräver strukturerad utredning - Ahmed et al. - Läkartidningen - 2022
Höger förmaksvolymer med ekokardiografi för detektion av stegrade höger förmakstryck vid PH - Ostenfeld et al. - Clin Physiol Funct Imaging - 2018
RV "speckle tracking" för att skilja på tryck- och volymbelastad högerkammare - Werther Evaldsson et al. - Clin Physiol Funct Imaging - 2017
Angiogena och inflammatoriska markörer för differentiering av PH - Säleby et al. - Scand Cardiovasc J - 2017

Regionalt bidrag till slagvolym vid PH påverkas på vänster men inte höger hjärthalva - Ostenfeld et al. - Int J Cardiovasc Imaging - 2016 
"Left atrial intrinsic strain" korrelerar till wedgetryck och PVR vid PH - Tossavainen et al. - Echocardiography - 2016

Ekokardiograftiskt uppskattad PVR vid PH - Lindqvist et al. - Eur J Echocardiogr - 2016

BIOMARKÖRSTUDIER

VEGF-D och sFLT-1 är potentiella biomarkörer för hemodynamik och stas vid hjärtsvikt och efter hjärttranplantation - Ahmed et al. - 2023
TNF-alfa relaterade proteiner för prognos vid hjärtsvikt med pulmonell hypertension - Engel Sällberg et al. - ESC Heart Fail - 2023

Plasma TRAIL och ANXA för diagnos av, och prognos vid, PAH - Arvidsson et al. - Pulm Circ - 2023

Adrenomedullin-peptider i relation till hemodynamik och prognos efter hjärttransplantation - Ahmed et al. - ESC Heart Fail - 2023

Förhöjda WIF-1-nivåer är associerade med sämre prognos vid pulmonell hypertension på basen av hjärtsvikt - Kania et al. ESC Heart Fail

Höga IL-6 och PTX3-nivåer är förenat med sämre prognos vid PH-LHD - Helleberg et al. Am Heart J Plus: Card Res & Pract - 2022

Matrix metalloproteinas 2 är associerad med svårighet av, och död i, PAH - Arvidsson et al. - Pulm Circ - 2022

Plasma tumör- och metabolismrelaterade proteiners potential i differentiering och prognostisering mellan PAH & HFpEF - Ahmed et al. Data Brief. 2022

Cirkulerande plasma microRNA i Systemisk scleros-associerad PAH - Wuttge et al. - Rheumatology - 2022
Plasma Insulin-like growth factor binding protein 1 vid PAH - Bouzina et al. - Scand Cardiovasc J - 2021
ADAMTS13 och von Willebrand factor i diagnos och prognostisering av PAH - Ahmed et al. - Pulm Circ - 2021

Plasma proteoglykan i diagnos och differentiering av PAH - Arvidsson et al. - ESC Heart Fail - 2021

Förhöjda plasma endocan & BOC minskar efter hjärttransplantation - Ahmed et al. Heart Vessels - 2020
VEGF-D och HER4 sjunker efter hjärttransplantation - Ahmed et al. - Heart Vessels - 2020 
sRAGE och IGFBP7 minskar efter hjärttransplantation - Ahmed et al. ESC Heart Fail - 2020
Adrenomedullinpeptider vid riskstratifering och bedömning av PAH - Bouzina et al. - Pulm Circ - 2020

Högre fibroblast growth factor 23 är kopplad till högre risk vid PAH - Bouzina et al. - Pulm Circ - 2019
Matrix metalloproteinas 7 vid diagnos och differentiering av PAH - Arvidsson et al. - Pulm Circ - 2019
Prolargin och matrix metalloproteinas 2 efter hjärttranpslantation - Ahmed et al. - ESC Heart Fail - 2019
Plasma receptor tyrokinkinas RET vid PAH-diagnos och behandling - 
Säleby et al - ERJ Open Res - 2019
Låg stamcellsfaktor i kombination med hög TGF-alfa identifierar högriskpatienter med PAH
 - Bouzina & Rådegran - ERJ Open Res - 2018
Angiogena och inflammatoriska markörer för screening och uppföljning av PAH - Kylhammar et al. - Scand J Rheumatol - 2018
Förändringar i L-arginin och metylarginaser vid hjärtsvikt och efter hjärttransplantation - Lundgren et al. Scand Cardiovasc J - 2018
Plasma L-Arginin skiljer PAH från vänstersidig hjärtsvikt - Sandqvist et al. - Heart & Vessels - 2017
Angiogena och inflammatoriska markörer för differentiering av PH - Säleby et al. - Scand Cardiovasc J - 2017
Förändringar i sFlt-1 i respons till PAH-behandling - Bouzina & Rådegran - Cardiovasc Pharm Open Access - 2017

Svensk förening för Pulmonell Hypertension