bjorkar

Jansenstipendiet

Stipendiet om 50 000 kronor syfter till att möjliggöra studier utomlands, besök vid "center of excellence" eller deltagande vid vetenskapliga kurser. Målsättningen är att därigenom erhålla kunskap som inte kan inhämtas/tillgodoses vid det egna sjukhuset/arbetsplatsen.

Behöriga att söka: Det krävs ingen särskild behörighet för att söka detta stipendium.

Ansökningstid:  Sista ansökningsdag för 2020 års stipendium är 2020-11-30.

Ansökan: Skriftlig ansökan görs genom ifyllande av blankett, vilken publiceras i samband med att stipendiet utlyses. Ifylld blankett skall åtföljas av meritförteckning, motivering, intyg från handledare/verksamhetschef samt budget.


 
Komplett ansökan insändes i 2 exemplar till:
Svensk Förening för Pulmonell Hypertension
Att. Maria Willehadson
Kardiologen 50G,
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

alernativt insändas per e-post till ovan nämnda Maria Willehadson
Svensk förening för Pulmonell Hypertension